VILLA DOMY POD KLÍČOVEM

Kategorie:Bytový komplex
Klient:Prosek 2, s.r.o.
Autor návrhu:Ing. arch Ondřej Fuchs
Ing. arch. Daniel Škarda
Projekt:Ing. arch. Ondřej Fuchs
Ing. arch. Ondřej Otýpka
Ing. Jana Mrákotová
Místo stavby:Praha
Datum realizace:2022

V rámci urbanistické koncepce návrhu je celková hmota nadzemích podlaží rozdělena na samostatné objekty tak, aby měřítkem a objemem navazovaly na charakter stabilizovaného území západně od řešeného pozemku. Jižní část pozemku je z pohledu uliční struktury nejvíce vizuálně exponovaná, a proto je ponechána travnatým plochám a stromům, které mají za úkol odclonit novou zástavbu. Navržené objekty jsou tak svou polohou přisazeny k severní hraně pozemku, kde tvoří řadu tří samostatně stojících hmot, které díky svému uspořádání nevytváří hradbu a jsou vizuálně prostupné.

Každý ze tří navržených objektu je v polovině rozdělen schodišťovou věží, což umožnilo vůči sobě výškově odskočit obě poloviny objektu o půl patra, a tak lépe reagovat na svažitost terénu. Odpadá tím potřeba výrazně přetvarovat topografii terénu, s čímž souvisí i minimalizace opěrných stěn. Nezbytně navržené opěrné stěny jsou opatřeny popínavou zelení, která má za úkol jejich skrytí.