TENSEGRITY TOWER

Kategorie:Výšková budova
Stupeň projektu:Architektonická studie
Klient:Veřejný
Autor návrhu:Ing. arch. Ondřej Otýpka
Místo stavby:Praha
Datum projektu:2008 - 2009

Cílem bylo navrhnout výškovou budovu, která bude reagovat na nové trendy ve stavitelství, jako například ekologie, optimalizace stavebního díla, modulová prefabrikace a s ní spojená prostorová flexibilita a mobilita. Na neposledním místě byl určující psychologický dopad na lidi, žijící ve výškových budovách.

Tensegrity tower představuje možný koncept výškové polyfunkční budovy. Ta je tvořena vnitřní prostorovou skladbou buněk, klima-aktivní vrstvou zeleně a vnějším obvodovým pláštěm.

Vnitřní skladba buněk je zavěšena na vertikálním komunikačním jádře a spolu tvoří otevřený modulární systém, který umožňuje dodatečný růst stavby expanzí buněk, až po mez vyčerpání únosnosti jádra.

Zeleň na každém patře má pozitivní klimatický i psychologický vliv na člověka.

Vnější pohyblivý obvodový plášť je tvořen spolupůsobením nosné konstrukce - tensegrity a výplňové transparentní elastické membrány. Taková konstrukce je schopna lépe odolávat účinkům větru.