AREÁL LUKOR

Kategorie:Občanská stavba
Stupeň projektu:Studie
Klient:soukromý
Autor návrhu:LUKOR invest s.r.o.
Projekt:Ing. arch. Ondřej Fuchs
Ing. arch. Ondřej Otýpka
Místo stavby:Praha
Datum realizace:2021

Projekt Polyfunkční areál Českomoravská navrhuje nové využití stávajícího areálu. Stávající objekty, původně výrobního, skladového charakteru, v současnosti sloužící jako obchodní a kancelářské plochy, budou nahrazeny novou zástavbou, navzájem se doplňujících provozů. V novém objektu budou
umístěny obchodní plochy, administrativa a jednotky pro ubytování zaměstnanců, vše doplněno o požadovaný počet parkovacích stání. Oddělení jednotlivých provozů je řešeno výškovým a hmotovým uspořádáním.

Objekt je složen ze dvou částí, svislé a vodorovné, které jsou mezi sebou propojeny. Objekt má 3 podzemní podlaží a 9 podlaží nadzemních s 10. ustupujícím podlaží

Vnější plochy areálu jsou navrhovány tak, aby byla zakomponována větší míra zeleně a plochy zároveň účelně využity pro vstupy do jednotlivých funkčních částí objektu. Obchodní plochy a hlavní vstup do obchodních prostor jsou orientovány podél ulice Českomoravská, tedy přímo navazují na veřejný prostor a pěší komunikaci. Oproti stávajícímu areálu, byla přidána zeleň na rostlém terénu a intenzivní zelená střecha na konstrukci střechy 3.NP. Tohoto využití nenarušuje užívání staveb v okolí.